sisia

231 tekstów – auto­rem jest si­sia . 

Wiara w to cze­go nie mo­ge zo­baczyc nig­dy nie przyszla do mnie sama. 

myśl • 27 października 2014, 17:04

Ob­wi­nisz za wszys­tko siebie,
ale na zdjęciu na two­jej półce,
jest młod­sza, głup­sza wer­sja mnie,
ale nieważne.. 

myśl • 21 kwietnia 2014, 22:13

Niepew­nosc jest zaw­sze ,bez niej mi­losc tra­ci smak,szko­da ,ze zy­cie zwyk­le rózni sie od marzen ! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 kwietnia 2014, 22:21

Mo­ja dusza jest wśród rzeczy :zgu­bionych ,zna­lezionych . 

myśl • 22 stycznia 2014, 23:22

Je­dyna stałą ja­kiej jes­tem pew­na , to przys­pie­szające tem­po zmian. 

myśl • 13 listopada 2013, 20:48

Ludzie na świecie mogą być śle­pi i chci­wi .Wy­kazują małą wy­rozu­miałość w tych des­pe­rac­kich cza­sach .Wy­daje się, że wszys­tko jest zwod­li­we .W niewiele możemy wie­rzyć.Po pros­tu trzy­maj się, bo życie toczy się da­lej, Twój no­wy dzień już cze­ka, od­puść i pozwól mu się rozpocząć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 października 2013, 14:50

Jest w to­bie mała cząstka mnie ,która doj­rze­wa ra­zem z tobą
i mam nadzieję, że widzisz świat moimi ocza­mi ,lecz nie dos­trze­gasz moich łez .Mam nadzieję, że wiesz, że to nie przez ciebie .To mo­je życie i mo­je czy­ny.Mam nadzieję, że wiesz, że każde­go dnia tulę cię moc­no, na pe­wien włas­ny sposób. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 października 2013, 21:57

Nig­dy nie kwes­tionuj te­go, czy mo­je ser­ce bi­je tyl­ko dla ciebie, ono bi­je tyl­ko dla Ciebie. I to właśnie wte­dy, kiedy jes­teś zre­zyg­no­wany ,Kiedy co­kol­wiek, co ro­bisz nie jest wys­tar­czająco dob­re .Kiedy [...] — czytaj całość

myśl • 23 października 2013, 23:38

mi­ja ko­lej­ny rok, mi­ja ko­lej­na je­sień... mi­jamy obo­je. Ciągle obok siebie opa­damy jak us­chłe liście. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 października 2013, 23:28

Sko­ro jest jak jest ,to co tu zmieniać ,a jak nie to ,nie i do widze­nia i tak do znudze­nia dni na prze­mian lep­sze, słab­sze.Ja się nie kłócę ,to ty się kłócisz i co znów wyj­dziesz i nie wrócisz. ?I myślisz zos­tań ,choć mówisz idź.Sko­ro jest jak jest to ,tak ma być 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 września 2013, 09:26
sisia

To jest zeszyt z ulubionymi cytatami.

Zeszyty
  • zgoda – zgadzam się ,szcze­ra praw­da

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność

27 października 2014, 17:29wdech sko­men­to­wał tek­st Wiara w to cze­go [...]

27 października 2014, 17:04sisia do­dał no­wy tek­st Wiara w to cze­go [...]